Καταστατικό Συλλόγου

Κατεβάστε το καταστατικό σε μορφή PDF
Καταστατικό σε μορφή PDF
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Καταστατικό του Συλλόγου που εδρεύει στους Αλειμματάδες Κέρκυρας, με την επωνυμία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΆΝΝΑ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΊΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΆΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται στους Αλειμματάδες Κέρκυρας Σωματείο με την επωνυμία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ʼΝΝΑ” που έχει έδρα τους Αλειμματάδες Κέρκυρας.

ΆΡΘΡΟ 2

Σκόπός του συλλόγου είναι η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των κατοίκων του χωριού, η διαφύλαξη στοιχείων σχετικών με τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, ο εξωραϊσμός αυτού, η προβολή των λαϊκών παραδόσεων της περιοχής, η προστασία του περιβάλλοντος, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, καθώς επίσης και η προσπάθεια συμμετοχής στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής.

ΆΡΘΡΟ 3

Για την επιτυχία των παραπάνω σκοπών θα διοργανώνονται διαλέξεις επιμορφωτικού περιεχομένου, εκδρομές, συνεστιάσεις, εορτές, χοροί, αθλητικοί αγώνες, έρανοι μεταξύ των μελών και των κατοίκων του χωριού για την επαύξηση των πόρων του συλλόγου (πέραν των συνδρομών), καθώς επίσης και παραστάσεις στις δημόσιες αρχές.

ΆΡΘΡΟ 4

  1. Κάθε μέλος που η συμπεριφορά του θα κριθεί oτι αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου διαγράφεται από τον Σύλλογο.
  2. Στην παραπάνω περίπτωση η διαγραφή του μέλους αποφασίζεται με μυστική ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.
  3. Την διαγραφή την προτείνει μόνο το ΔΣ.

Μέλος που διαγράφεται με την παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί στο Σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΆΡΘΡΟ 5

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

1.   Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν, ανεξάρτητα από το φύλο τους, οι από την Κοινότητα Αλειμματάδων καταγόμενοι και οι σύζυγοι τους που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σαν καταγόμενοι από την Κοινότητα Αλειμματάδων θεωρούνται και τα παιδιά γονέων που γεννήθηκαν στην Κοινότητα αυτή καθώς και τα παιδιά γονέων που έχουν εγκατασταθεί στην κοινότητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε έτη και έχουν τακτικές ή κοινωνικές σχέσεις με την Κοινότητα, καθώς και οι απόγονοι τους. Τα τακτικά μέλη ψηφίζουν αμέσως μετά την εγγραφή τους σαν μέλη Συλλόγου.

2.   Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση, που παίρνει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) από τα παρόντα μέλη, πρόσωπα που ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής του προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Σύλλογο ή στην Κοινότητα Αλειμματάδων με οποιοδήποτε τρόπο. Η πρόταση στη Γ.Σ. για την ανακήρυξη επιτίμων μελών γίνεται:

α. Από το Δ.Σ. του Συλλόγου ή ύστερα από έγγραφο του προέδρου της Κοινότητας Αλειμματάδων.

β. Από δέκα το ελάχιστο τακτικά μέλη που υποβάλλουν έγγραφη αιτιολογημένη πρόταση στη Γ.Σ.

Η πρόταση συζητείται υποχρεωτικά όταν τελειώνουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3.   Τα τακτικά μέλη εγγράφονται στο Σύλλογο ύστερα από γραπτή αίτηση τους που εγκρίνεται από το Δ.Σ. όπου πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται τις καταστατικές αρχές και τους σκοπούς του Συλλόγου.

Σε κάθε Γ.Σ. ο πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει πόσα νέα μέλη γράφτηκαν και πόσα διαγράφτηκαν. Τα νέα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τα αξιώματα στο Σύλλογο μετά τρεις μήνες από την ημέρα που έγινε δεκτή η αίτηση εγγραφής τους στο Σύλλογο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9.

4.    Τα τακτικά μέλη εγγράφονται σε ειδικό βιβλίο, το Μητρώο των Μελών, με τη σειρά εγγραφής τους στο οποίο σημειώνονται τα στοιχεία του ονόματος τους, η διεύθυνση και η ημέρα εγγραφής τους.

5.    Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται σε ειδικό βιβλίο όπου σημειώνονται τα στοιχεία του ονόματος τους και η απόφαση  για την εγγραφή τους στο Σύλλογο με μικρή περίληψη της. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία οικονομική υποχρέωση για τον Σύλλογο και έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλέγονται στα αξιώματα του Συλλόγου, τα οποία όμως μπορούν να τους απονέμονται από την Γ.Σ. όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Μπορούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ. ή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παίρνοντας τον λόγο αλλά χωρίς ψήφο.

ΆΡΘΡΟ 6

1.    Εκτός από την περίπτωση του ΑΡΘΡΟΥ 4 ένα μέλος διαγράφεται από τον Σύλλογο και στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Όταν το ζητήσει με γραπτή αίτηση του. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Εδώ επιτρέπεται επανεγγραφή του μέλους χωρίς περιορισμό.

β. Όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές ενός χρόνου. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Επανεγγραφή του μέλους επιτρέπεται αφού πρώτα πληρώσει τις συνδρομές που οφείλει μέχρι και το μήνα που ζητάει την επανεγγραφή του, οπότε διατηρεί τα αρχικά του δικαιώματα.

2.    Διαγραφές μελών για καθυστέρηση συνδρομών δεν γίνονται τους δύο μήνες που προηγούνται του μήνα που γίνονται αρχαιρεσίες στο Σύλλογο.

3.   Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει σε κάθε Γ.Σ. τις διαγραφές και επανεγγραφές των μελών που έγιναν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α’ και β’ της παραγράφου 1 στο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη Γ.Σ. και φέρνει την ευθύνη για την σωστή ενημέρωση του Μητρώου των Μελών μαζί με τον Γραμματέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΆΡΘΡΟ 7

Πόροι του Συλλόγου είναι :

1.   Το δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο που ορίζεται για κάθε μέλος στο ποσόν των πεντακοσίων  (500) δραχμών.

2.   Οι τακτικές συνδρομές των μελών που ορίζονται στο ποσό των εκατό (100) δραχμών για κάθε μήνα.

3.    Οι έκτακτες εισφορές που σε εξαιρετικές ανάγκες απαιτούνται και καθορίζονται από το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση που παίρνεται με πλειοψηφία το ελάχιστο πέντε (5) ψήφων για ποσό μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Για μεγαλύτερες έκτακτες εισφορές αποφασίζει η Γ.Σ. που συγκαλείται έκτακτα αν το θέμα ανακύψει πάνω από τρεις μήνες πριν την ετήσια τακτική συνέλευση, διαφορετικά το θέμα παραμένει για τη συνέλευση αυτή. Για το θέμα αυτό απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

4.    Οι διάφορες δωρεές, κληροδοσίες ή άλλες χορηγίες προς το Σύλλογο από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

5.    Τα ποσά που εισπράττονται από εράνους για αγαθοεργό σκοπό που αποφασίζει το Δ.Σ. με πλειοψηφία των πέντε (5) το ελάχιστο μελών του. Τα ποσά αυτά εισπράττονται με διπλότυπες αποδείξεις όπου γράφονται τα ονόματα αυτών που τα προσφέρουν και ο σκοπός. Για την διαχείριση τους αποδίδεται λογαριασμός στη ετήσια τακτική Γ.Σ.

6.    Τα ποσά που εισπράττονται από λαχειοφόρους κληρώσεις που γίνονται κατά τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου.

ΆΡΘΡΟ 8

ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

1.    Δωρητές του Συλλόγου ονομάζονται όσα από τα μέλη ή άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προσφέρουν στο Σύλλογο μια φορά ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000) μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών και ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. που γνωστοποιείται στην πρώτη Γ.Σ. που ακολουθεί.

2.    Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται όσα από τα μέλη ή άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προσφέρουν στο Σύλλογο για μια το ελάχιστο φορά ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) μέχρι διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών και ανακηρύσσονται από την Γ.Σ. με πρόταση του Δ.Σ.

3.    Μεγάλοι Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται όσα από τα μέλη ή άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προσφέρουν στο Σύλλογο για μια το ελάχιστο φορά ποσό άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών ή κληροδοτούν στο Σύλλογο οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αξίας πάνω από το ποσόν αυτό και ανακηρύσσονται από την Γ.Σ. με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.

Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία (5ετία).

4.    Τα ονόματα των Δωρητών – Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών γράφονται σε ξεχωριστές μερίδες ειδικού βιβλίου που κρατάει ο Σύλλογος. Δίπλα από κάθε όνομα σημειώνεται η απόφαση και η αιτία της ανακήρυξης τους.

5.    Τα ονόματα των Ευεργετών και των Μεγάλων Ευεργετών γράφονται σε χωριστές πινακίδες και τοποθετούνται στα γραφεία του Συλλόγου.

6.    Φωτογραφίες των μεγάλων Ευεργετών φυσικών προσώπων τοποθετούνται στα γραφεία του Συλλόγου σε καλοθέατες θέσεις μετά τον θάνατο τους.

7.         Τιμές Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών απονέμονται από τη Γ.Σ. μετά από σχετική πρόταση με πλειοψηφία των  τριών τετάρτων (3/4) από τους παρόντες ψήφους και με μυστική ψηφοφορία σε αυτούς που κατά γενική αναγνώριση προσφέρουν στην Κοινότητα Αλειμματάδων πολύτιμες υπηρεσίες πνευματικής ή ηθικής φύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΆΡΘΡΟ 9

1.    Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές συμβούλιο, το Δ.Σ. που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και τρεις Συμβούλους.

2.    Το Δ.Σ. εκλέγεται από τα μέλη του Συλλόγου για δύο χρόνια κατά μήνα Ιανουάριο. Η θητεία του αρχίζει μετά δύο βδομάδες από την εκλογή του και τελειώνει μέσα στο μήνα Γενάρη του μεθεπόμενου χρόνου. Λογοδοτεί τακτικά στη Γ.Σ. μια Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε χρόνο για την χρονιά που πέρασε. Αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν λογοδοτεί και έκτακτα.

3.    Αν για κάποιο λόγο δεν μπορούν να γίνουν οι αρχαιρεσίες τον μήνα Γενάρη γίνονται αργότερα και στο συντομότερο δυνατό χρόνο, που το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η θητεία των νέων μελών του Δ.Σ. αρχίζει δυο εβδομάδες μετά την εκλογή τους. Μέχρι τότε ο Σύλλογος διοικείται από το προηγούμενο Δ.Σ. Όταν το διάστημα που μεσολαβεί είναι το πολύ έξι μήνες, η θητεία του νέου Δ.Σ. δεν παρατείνεται, αλλά όταν είναι μεγαλύτερο από έξι μήνες η θητεία αυτή παρατείνεται μέχρι τις 31 του μεθεπόμενου χρόνου.

4.    Δικαίωμα να εκλεγούν στο αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ,έχουν τα τακτικά μέλη που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους με τον όρο ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι και το μήνα που ορίζεται για τις αρχαιρεσίες. Οι αρχαιρεσίες γίνονται την ίδια μέρα της τακτικής συνέλευσης μετά την λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ.

ΆΡΘΡΟ 10

1.    Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία των μελών του Συλλόγου και με ενιαίο έντυπο ή πολυγραφημένο ψηφοδέλτιο στο οποίο γράφονται οι υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά των επωνύμων και ονομάτων τους.

2.    Κάθε υποψήφιος δηλώνει την υποψηφιότητά του δεκαπέντε (15) το ελάχιστο ημέρες πριν από τη μέρα της εκλογής με έγγραφη δήλωση του που καταθέτει στον Γραμματέα και παίρνει έγγραφη απόδειξη της κατάθεσης της. Η δήλωση συνοδεύεται από βεβαίωση του Ταμία ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 9.

3.    Δέκα μέρες πριν από την εκλογή το Δ.Σ ανακηρύσσει τους υποψηφίους και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο. Πίνακα των ανακηρυχθέντων υποψηφίων τοιχοκολλάει έξω από τα γραφεία του Συλλόγου.

4.    Υποψήφιος μπορεί να αποσύρει την υποψηφιότητα του με έγγραφη δήλωση του που υποβάλλει στο Δ.Σ. πριν από την ανακήρυξη.

5.    Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων εκτυπώνονται τα ψηφοδέλτια σε ομοιόμορφα στο μέγεθος και στη απόχρωση φύλλα άσπρου χαρτιού.

6.    Η εκλογή γίνεται από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή [Ε.Ε.]που την εκλέγει η Γ.Σ. που γίνεται πριν από τις αρχαιρεσίες ορίζοντας τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη.

7.    Μια ώρα πριν αρχίσει η εκλογή τα μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να βρεθούν στα γραφεία του Συλλόγου για να παραλάβουν από το Δ.Σ. τα ψηφοδέλτια και άλλα είδη της εκλογής. Εάν δεν προσέλθουν όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπή συμπληρώνεται με αναπληρωματικά. Πρόεδρος της Ε.Ε. είναι το μεγαλύτερο στην ηλικία μέλος της εκτός αν μεταξύ τους τα μέλη αποφασίσουν διαφορετικά.

8.    Η προτίμηση του εκλογέα για κάθε υποψήφιο εκφράζεται γράφοντας ένα σταυρό με μπλε ή μαύρη μελάνη δίπλα από το όνομα του υποψηφίου. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με γραφίδα διαφορετικού χρώματος κάνει άκυρο το ψηφοδέλτιο.

9.    Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να γράψει μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης σε ισάριθμους υποψηφίους για το Δ.Σ. Αν γραφτούν σταυροί προτίμησης περισσότεροι από επτά (7) το ψηφοδέλτιο γίνεται άκυρο, ως προς τους υποψηφίους για το Δ.Σ.

10.  Η ψηφοφορία και όλες οι σχετικές ενέργειες που ακολουθούν γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο και με τρόπο αντίστοιχο με τις πολιτικές εκλογές για την διασφάλιση του αδιάβλητου της εκλογής και κάθε παράβαση είναι κάτω από τον έλεγχο των Δικαστηρίων, όπου κατ’ ανάγκη θα προσφύγει όποιος έχει νόμιμο συμφέρον.

11.  Η διαλογή των ψήφων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος αριθμεί τα έγκυρα ψηφοδέλτια με την σειρά που βγαίνουν από την κάλπη και μονογραφεί δίπλα από κάθε αριθμό με γραφίδα ξηράς μελάνης κόκκινη. Με την ίδια γραφίδα κάνει ένα κύκλο γύρω από κάθε σταυρό προτίμησης. Σε ειδικό πίνακα όπου γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με την σειρά που έχουν στο ψηφοδέλτιο και δίπλα από κάθε υποψήφιο γράφονται οι αριθμοί των ψηφοδελτίων στα οποία πήρε αυτός σταυρό. Στο τέλος μετριούνται οι ψήφοι και το αποτέλεσμα σημειώνεται στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής. Αυτό γράφεται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. που όπως και ο πίνακας υπογράφονται από όλα τα μέλη της Ε.Ε. Μέχρι τότε αποδεικτική δύναμη για το αποτέλεσμα της εκλογής έχει ο πίνακας διαλογής καθώς και τα ψηφοδέλτια που κρατάει ο Πρόεδρος της με ευθύνη του σε κλειστό δέμα στο οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη της Ε.Ε. και μετά την υπογραφή της πράξεως παραδίνει όπως είναι στο γραμματέα για να τα φυλάξει στο αρχείο του Συλλόγου. Μαζί παραδίδει τον πίνακα διαλογής, τα άκυρα ψηφοδέλτια και άλλα τυχόν στοιχεία από την εκλογή. Όλα τα στοιχεία της εκλογής φυλάσσονται για δύο χρόνια και μετά καταστρέφονται, εκτός από τον πίνακα διαλογής που διατηρείται .

12.  Οι επτά από τους υποψήφιους που πήραν περισσότερους σταυρούς προτίμησης εκλέγονται σαν τακτικά μέλη του Δ.Σ. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγονται σαν αναπληρωματικά μέλη και γράφονται σε σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις ψήφους που πήραν. Με τη σειρά αυτή καλούνται μέσα στη διετία να αναπληρώσουν τα κενά που παρουσιάζονται στα τακτικά μέλη του Δ.Σ. από κάθε αιτία.

13.  Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων γίνεται μπροστά τους από Ε.Ε. κλήρωση ανάμεσα στους ισοψηφήσαντες, για να καθοριστεί η σειρά επιτυχίας τους. Γράφονται τα ονόματα των ισοψηφησάντων σε ομοιόμορφα χαρτάκια, διπλώνονται ομοιόμορφα και μπαίνουν σε κληρωτίδα. Η σειρά που ένα ένα τα ονόματα θα βγουν από την κληρωτίδα αποτελεί σειρά της επιτυχίας.

14.  Τα ονόματα των εκλεγέντων τακτικών μελών του Δ.Σ., Ε.Ε. τοιχοκολλάει έξω από τα Γραφεία του Συλλόγου αμέσως μετά την εκλογή τους και αυτό το βεβαιώνει στην πράξη που γράφει.

ΆΡΘΡΟ 11

1.    Μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλογή ο πλειοψηφίσας σύμβουλος καλεί προφορικά σε συνεδρίαση τα εκλέγοντα τακτικά μέλη του Δ.Σ. που συνέρχονται σε σώμα με την προεδρία του πλειοψηφίσαντος παρόντος συμβούλου. Βρίσκονται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται πέντε το λιγότερο μέλη, εξελέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Η σύνοδος τους μπορεί να γίνει στα γραφεία του Συλλόγου ή και αλλού. Για το λόγο αυτό γράφουν σε ένα φύλλο χαρτιού μια πράξη που κρατάει ο Πρόεδρος και αντίγραφο της καταθέτει στο Γραμματέα του Συλλόγου, παίρνοντας σχετική απόδειξη. Η πράξη αυτή περνάει από το Πρωτόκολλο του Συλλόγου. Η διαδικασία αυτή δεν είναι απαραίτητη αν ο Γραμματέας παραδώσει στα νέα μέλη το βιβλίο των πράξεων του Δ.Σ. για να καταχωρήσουν την πράξη τους αυτή. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η επίσημη ανακοίνωση των αξιωμάτων των νέων συμβούλων για την αντίστοιχη παράδοση σε αυτά από τα απερχόμενα μέλη.

2.    Μέσα σε πέντε μέρες από την ανακοίνωση της παραπάνω πράξης τα απερχόμενα μέλη της Διοίκησης οφείλουν να παραδώσουν μέσα στα γραφεία του Συλλόγου τα αρχεία και την περιουσία του στα νεοεκλεγέντα που από την ώρα αυτή αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους και έχουν τις αντίστοιχες ευθύνες για την Διοίκηση του Συλλόγου. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που φυλάσσεται στο αρχείο του Συλλόγου με ευθύνη του νέου Δ.Σ. Τα απερχόμενα μέλη δικαιούνται να ζητήσουν την υπογραφή του δεύτερου αντίτυπου του πρωτοκόλλου για λογαριασμό τους.

3.    Νοητό είναι ότι οι παραπάνω διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής δεν είναι απαραίτητες αν τα παλαιά μέλη του Δ.Σ. επανεκλεγούν και διατηρήσουν τα ίδια αξιώματα, είναι όμως ανάγκη να ακολουθηθεί η διαδικασία σε όποιο τομέα θα γίνουν αλλαγές.

4.    Όταν περάσουν πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση της πράξης της παραγράφου 1 του νέου Δ.Σ. χωρίς να του παραδοθεί η διοίκηση του Συλλόγου από υπαιτιότητα του παλαιού, το παλαιό Δ.Σ. δεν μπορεί να κάνει καμία πράξη και αν τύχει και κάνει δεν είναι νόμιμη και για αυτήν έχουν την ευθύνη τους προσωπικά τα μέλη που την παίρνουν και την εφαρμόζουν. Αν τύχει από τέτοιες πράξεις να ζημιώνεται η περιουσία του Συλλόγου τα μέλη αυτά είναι υπεύθυνα να τον αποζημιώσουν, αν η καθυστέρηση της παράδοσης της διοίκησης του Συλλόγου οφείλεται φανερά σε υπαιτιότητα του νέου Δ.Σ. το παλαιό μπορεί να παίρνει όποιες αποφύσεις είναι απόλυτα αναγκαίες για την λειτουργία του Συλλόγου με ανάλογη αιτιολόγηση. Οι πράξεις αυτές θα θέτονται υπό της πρώτης Γ.Σ. για έγκριση ή όχι αν το νέο Δ.Σ. έχει αντίθετη γνώμη

ΆΡΘΡΟ 12

Όταν μετά την κατανομή των αξιωμάτων ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του γιατί κάποιος ή κάποιοι από τα μέλη παραιτήθηκαν ή έφυγαν από τον Σύλλογο ή εξέπεσαν από το αξίωμα τους, το Δ.Σ. με νέα πράξη του κάνει ανακατανομή των αξιωμάτων ανάμεσα στα μέλη του με τη νέα του συγκρότηση καθώς συμπληρώθηκαν οι κενές θέσεις από τα αναπληρωματικά μέλη.

ΆΡΘΡΟ 13

1.    Το Δ.Σ. συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του τακτικά μεν μια φόρα το μήνα έκτακτα δε κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη, ή με έγγραφη αίτηση τριών από τα μέλη του που απευθύνεται στον Πρόεδρο. Στην αίτηση αναφέρεται ο λόγος για την σύγκληση του συμβουλίου.

2.    Η πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη του Δ.Σ. για συνεδρίαση είναι προφορική η γραπτή και γνωστοποιείται τρεις το ελάχιστο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

3.    Λογίζεται ότι είναι σε απαρτία το Δ.Σ. όταν παρευρίσκονται τα τέσσερα το λιγότερο από τα μέλη του στα οποία είναι απαραίτητο να είναι ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ο γραμματέας από έκτακτο σοβαρό κώλυμα του τον αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του συμβουλίου.

4.    Στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και οι αποφάσεις παίρνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

5.    Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. κρατάει ο Γραμματέας που στη συνέχεια καταχωρεί μαζί με τις αποφάσεις που παίρνονται στο βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του συμβουλίου. Τυχόν μειοψηφίες αναφέρονται στα πρακτικά των αποφάσεων που δεν παίρνονται ομόφωνα με το αιτιολογικό που το διατυπώνει αυτός που μειοψηφεί.

6.    Τα πρακτικά των συνεδριάσεων μετα την καθαρογράφηση τους στο βιβλίο υπογράφονται απαραίτητα και υποχρεωτικά από όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν με κάθε συνεδρίαση.

7.    Κάθε μέλος τους Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρείς τακτικές συνεδριάσεις του συμβουλίου θεωρείται ότι παραιτήθηκε από το αξίωμα του.

8.    Στις δυο προηγούμενες καθώς και σε άλλη περίπτωση για την συμπλήρωση του συμβουλίου καλείται ο πρώτος σε σειρά αναπληρωματικός σύμβουλος και εφαρμόζεται το ΑΡΘΡΟ 12.

ΆΡΘΡΟ 14

Το Δ.Σ. συσκέπτεται και παίρνει αποφάσεις για όλα τα αιτήματα του Συλλόγου που δεν υπάγονται από το καταστατικό στη αρμοδιότητα της Γ.Σ. και προχωρεί στην υλοποίηση τους, προετοιμάζει τις εργασίες της Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της και εκτελεί τις αποφάσεις της, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Συλλόγου και παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων και την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Επίσης συντάσσει τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς του Συλλόγου και λογοδοτεί για τις πράξεις του στη Γ.Σ. Τέλος είναι υποχρεωμένο να αφήνει στη διάθεση της εξελεκτικής επιτροπής όλα τα στοιχεία της διαχείρισης του Συλλόγου για έλεγχο όποτε το ζητήσουν.

ΆΡΘΡΟ 15

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου:

1.    Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του με τις δικαστικές και διοικητικές αρχές.

2.    Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. στο οποίο εισηγείται τα θέματα για συζήτηση.

3.    Συντονίζει όλες τις ενέργειες του Συλλόγου φροντίζοντας για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού από όλους και την εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνονται από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ.

4.    Λαβαίνει γνώση των εισερχομένων εγγράφων και καθορίζει τις ενέργειες που θα γίνουν πάνω σε αυτά.

5.    Υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου, τις προσκλήσεις για σύγκλιση του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

6.    Συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής

7.    Εποπτεύει στα έργα τους τον Γραμματέα και τον Ταμία ελέγχοντας τα βιβλία και τα άλλα στοιχεία που κρατούν αυτοί και υποβάλλει μαζί τους στην κρίση του Δ.Σ. τον απολογισμό του οικονομικού έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του έτους που ακολουθεί.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο πρώτος στη σειρά επιτυχίας από τους Συμβούλους.

ΆΡΘΡΟ 16

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γραμματέας του Συλλόγου:

1.    Συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. στο ειδικό βιβλίο σύμφωνα με τα πρόχειρα πρακτικά που κρατάει στις συνεδριάσεις.

2.    Κρατάει και ενημερώνει το Μητρώο των Μελών.

3.    Συντάσσει συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και τις προσκλήσεις για σύγκληση του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

4.    Κρατάει το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου.

5.    Κρατάει και ενημερώνει όλα τα βιβλία τα σχετικά με την διοίκηση του Συλλόγου.

Όταν απουσιάζει ο Γραμματέας ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το ίδιο το Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας του Συλλόγου:

1.    Κρατάει και ενημερώνει τα ταμιακά βιβλία του Συλλόγου και τα σχετικά με αυτά στελέχη των αποδεικτικών οικονομικής διαχείρισης, όπως αυτά καθορίζονται από το Καταστατικό.

2.    Φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου για τα οποία εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις και την κατάθεση των χρημάτων στην Εθνική Τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου.

3.    Κρατάει στα χέρια του χρηματικό ποσό μέχρι είκοσι χιλιάδες δραχμές (20.000 δρχ.) για συνηθισμένα έξοδα και τα παραπάνω τα καταθέτει στην τράπεζα.

4.    Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών.

5.    Κάνει τις πληρωμές των ενταλμάτων.

6.    Κάνει αναλήψεις από την τράπεζα χρηματικών ποσών που καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. με εντάλματα στα οποία αποδίδει λογαριασμό σε τακτό χρόνο.

7.    Συντάσσει και υποβάλλει δια του Προέδρου για έγκριση από το Δ.Σ. και την Γ.Σ. τον απολογισμό του οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

8.    Λογοδοτεί στην Εξελεγκτική Επιτροπή, στον Πρόεδρο καθώς και στο Συμβούλιο όταν τρία από τα μέλη το ζητήσουν δια του Προέδρου.

Όταν ο ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. εκτός από τον Πρόεδρο και του Γραμματέα, το οποίο ευθύνεται προσωπικά για την διαχείριση των χρημάτων του Συλλόγου στις πράξεις που κάνει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΆΡΘΡΟ 18

1.    Η Εξελεκτική Επιτροπή [ΕΞ. ΕΠ] αποτελείται από τρία μέλη από τα οποία το ένα είναι ο Πρόεδρος της και έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει:

α.    Την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου από άποψη νομιμότητας των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωμών κάθε φορά που θα κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο ή πριν από κάθε έκτακτη Γ.Σ. που έχει σαν θέμα οικονομικό έλεγχο.

β.     Τα βιβλία και στοιχεία που έχουν σχέση με τις οικονομικές πράξεις του Συλλόγου.

γ.     Τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. για τον χρόνο που έληξε 8 το λιγότερο μέρες πριν από την τακτική Γ.Σ.

2.    Η ΕΞ. ΕΠ ενημερώνει την ετήσια τακτική Γ.Σ. με έκθεση της για τις απόψεις και τα συμπεράσματα της για τον έλεγχο που κάνει στην οικονομική διαχείριση του.

3.    Για κάθε έλεγχο που κάνει η ΕΞ. ΕΠ γράφει σχετική αναφορά στο ειδικό βιβλίο πράξεων της που το κρατάει ο Πρόεδρος της.

4.    Η θητεία της ΕΞ. ΕΠ είναι για δυο χρόνια και συμπίπτει με την θητεία του Δ.Σ. και η εκλογή συμπίπτει της ταυτόχρονα.

5.    Όσα ισχύουν για τα προσόντα, τη δήλωση και γενικά την ανακήρυξη των υποψηφίων του Δ.Σ. ισχύουν και για την υποψήφια ΕΞ. ΕΠ

ΆΡΘΡΟ 19

Τα μέλη της ΕΞ. ΕΠ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία των μελών του Συλλόγου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. και στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Κάτω από τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και με την ένδειξη ΕΞ. ΕΠ γράφονται οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά των επωνύμων και των ονομάτων τους.

ΆΡΘΡΟ 20

1.    Μέσα σε 20 ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη της ΕΞ. ΕΠ συνέρχονται σε συνεδρίαση με την πρωτοβουλία του μέλους που πλειοψήφησε και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο της ΕΞ. ΕΠ

2.    Για την πράξη τους αυτή συντάσσουν ένα πρακτικό που ο Πρόεδρος καταθέτει στο Γραμματέα του Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένος να το περάσει στο πρωτόκολλο. Με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται η Διοίκηση του Συλλόγου για την σύνθεση της ΕΞ. ΕΠ

3.    Ο Πρόεδρος της ΕΞ. ΕΠ είναι υποχρεωμένος να καλεί σε συνεδρίαση την Επιτροπή, όταν ένα μέλος το προτείνει για να αποφασίσουν αν υπάρχει ανάγκη να ασκηθεί έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΑΡΘΡΟ 12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 21

1.    Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου, ελέγχει τα όργανα της Διοίκησης και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει και στις θέσεις του να διορίζει άλλα όταν το επιβάλλουν σπουδαίοι και σοβαροί λόγοι και ιδιαίτερα βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, ή ανικανότητα για καλή διαχείριση του Συλλόγου.

2.    Αποφασίζει για κάθε θέμα που σύμφωνα με το καταστατικό ανήκει στην αρμοδιότητα της καθώς και για όποιο άλλο έκτακτο παρουσιαστεί μέσα στα όρια του Νόμου.

ΆΡΘΡΟ 22

1.    Η Γ.Σ. αποτελείται από όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι συνδρομές μπορούν να πληρωθούν ακόμα και την ημέρα που γίνεται η Γ.Σ. αλλά πριν να αρχίσει η συνεδρίαση.

2.    Η Γ.Σ. συνέρχεται σε μια τακτική συνεδρίαση κάθε χρόνο μια Κυριακή μέσα στο Γενάρη για να ενημερώνεται πάνω στη δραστηριότητα του Δ.Σ., να ελέγχει και να εγκρίνει τον απολογισμό του περασμένου έτους και να παίρνει αποφάσεις για την παραπέρα δραστηριότητα του Συλλόγου, εγκρίνοντας τον προϋπολογισμό του ερχόμενου χρόνου.

3.    Έκτακτα συνέρχεται η Γ.Σ. όταν το καλέσουν οι ανάγκες κατά την κρίση του Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν 20 μέλη του Συλλόγου ταμειακά τακτοποιημένα με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο στην οποία ορίζουν τα θέματα. Ο Πρόεδρος οφείλει μέσα σε πέντε το πολύ ημέρες από τότε που πήρε την αίτηση να ενεργήσει και να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 20 ή 25 το πολύ ημέρες, ρυθμίζοντας ανάλογα να είναι ημέρα Κυριακή και με θέματα συζήτησης αυτά που έχει η αίτηση των μελών. Αν ο Πρόεδρος αδιαφορήσει οι αιτούντες απευθύνονται στο Μον. Πρωτοδικείο Κερκύρας για να τους εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν αυτοί την Γ.Σ. και να ρυθμίσουν όσα αφορούν την Προεδρία. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία του 1/3 των παρόντων και δεν επαναλαμβάνεται εφόσον δεν έχει απαρτία.

ΆΡΘΡΟ 23

1.    Η σύγκληση της Γ.Σ. γίνεται με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται με το ταχυδρομείο στα μέλη έγκαιρα έτσι ώστε να τις παραλάβουν πέντε το ελάχιστο ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την σύγκληση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος που θα γίνει η Γ.Σ. και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2.    Σε απαρτία είναι η Γ.Σ. όταν παρευρίσκονται το 1/3 από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία την πρώτη φορά συνέρχεται δεύτερη συνέλευση σε 8 ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και τότε αρκεί η παρουσία του 1/5 από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Όταν και την δεύτερη φορά δεν σημειωθεί απαρτία συνέρχεται τρίτη συνέλευση σε 8 ημέρες από την δεύτερη στον ίδιο τόπο και στην ίδια ώρα και τότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία με όσα μέλη και αν παραβρεθούν. Για τις επαναληπτικές αυτές συνελεύσεις γίνεται διευκρίνιση στην πρόσκληση.

3.    Τα μέλη που προσέρχονται στη Γ.Σ. γράφονται στο βιβλίο παρουσίας των Γ.Σ. Κάθε μέλος υπογράφει δίπλα από το όνομα του. Από το βιβλίο αυτό ελέγχεται ο αριθμός των παρόντων και η ύπαρξη απαρτίας ή όχι.

ΆΡΘΡΟ 24

1.    Στη Γ.Σ. προεδρεύει ένα από τα μέλη που ορίζονται από αυτήν και διευθύνει την συζήτηση. Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται δυο Γραμματείς – Πρακτικογράφοι που κάθονται κοντά στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και κρατούν περίληψη των όσων λέγονται στη συνεδρίαση με την σειρά και γράφουν ολόκληρες τις αποφάσεις όπως παίρνονται από την Γ.Σ.

2.    Δικαίωμα να μιλήσουν έχουν όλα τα μέλη αφού πρώτα ζητήσουν να πάρουν το λόγο από τον Πρόεδρο φροντίζοντας να μην ξεφεύγουν από το θέμα που συζητείται. Όταν σε ένα θέμα ζητήσουν να μιλήσουν πολλοί κρατιέται από τον Πρόεδρο η σειρά των ομιλητών όπως αυτοί δήλωσαν.

3.    Τα πρόχειρα πρακτικά που κρατάνε οι πρακτικογράφοι γράφονται με στυλό διαρκείας σε φύλλα χαρτιού που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. Δεν επιτρέπονται σβησίματα λέξεων. Όταν κλείσει η συζήτηση ενός θέματος διαβάζονται τα πρόχειρα πρακτικά για τον έλεγχο της ορθής καταχώρησης των πραγμάτων. Αν καταχωρηθεί κάτι λανθασμένα κλείνεται σε παρένθεση και πάνω περνάει μια γραμμή και στη συνέχεια γράφεται η ορθή καταχώρηση. Αν ο χώρος του χαρτιού δεν φθάνει η ορθή καταχώρηση σημειώνεται στο περιθώριο του πρόχειρου πρακτικού με παραπομπή που μονογράφεται από όσους υπογράφουν το πρόχειρο πρακτικό, δηλαδή τον Πρόεδρο και τους δυο Πρακτικογράφους.

4.    Σύμφωνα με το πρόχειρο πρακτικό οι Πρακτικογράφοι μετά την συνεδρίαση της Γ.Σ. γράφουν στο αντίστοιχο βιβλίο το καθαρό πρακτικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. που το υπογράφει ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και οι ίδιοι. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει σε οκτώ (8) ημέρες από την Συνεδρίαση με την ευθύνη του Προέδρου της Γ.Σ.

5.    Σε κάθε Γ.Σ. διαβάζεται το πρακτικό της προηγούμενης για να το εγκρίνει, αν συμφωνεί με την διατύπωση του ή να κάνει τις παρατηρήσεις της, αν δεν υπάρχει συμφωνία με το πνεύμα που πραγματικά επικράτησε στη προηγούμενη συνεδρίαση τους. Στη συνέχεια θέτονται υπόψη της Γ.Σ. τα θέματα που θα συζητηθούν όπως αυτά αναφέρονται στη πρόσκληση και συζητούνται με την ίδια σειρά. Δεν μπορούν να συζητηθούν άλλα θέματα εκτός και αν το αποφασίσουν τα 2/3 των παρόντων με την προϋπόθεση ότι εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο χρόνος το επιτρέπει.

ΆΡΘΡΟ 25

1.    Οι αποφάσεις της Γ.Σ. για κάθε θέμα παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών που είναι οι μισοί ψήφοι και ένας παραπάνω εκτός από τις ειδικές πλειοψηφίες που ορίζει το καταστατικό.

2.    Η ψηφοφορία στις Γ.Σ. γίνεται με τρεις τρόπους:

α.    Με ανάταση των χειρών σε τρεις διαδοχικές φάσεις δηλ. για το ΝΑΙ, για το ΟΧΙ και για το ΛΕΥΚΟ. Σε κάθε φάση μετρούνται οι ψήφοι και κρίνεται το αποτέλεσμα από το ΝΑΙ και το ΟΧΙ. Όταν το σύνολο των ψήφων δεν συμφωνεί με τους παρόντες επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

β.    Με ονομαστική ψηφοφορία. Από το βιβλίο παρουσίας εκφωνούνται τα ονόματα των μελών στη σειρά και δίπλα από κάθε όνομα σημειώνεται το τι ψηφίζει το μέλος [ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ]. Στο τέλος μετρούνται οι κατηγορίες των ψήφων και κρίνεται το αποτέλεσμα από τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ.

γ.    Με μυστική ψηφοφορία. Σε όλα τα μέλη δίνονται ομοιόμορφα μικρά άσπρα χαρτάκια. Σε αυτά ο καθένας θα γράφει τη θέληση του με το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ ή ανάλογα θα αφήσει ΛΕΥΚΟ. Από το βιβλίο παρουσίας εκφωνούνται τα ονόματα των μελών και ένας-ένας ρίχνουν τα χαρτάκια τους διπλωμένα στα τέσσερα μέσα στη ψηφοδόχο και δίπλα από το όνομα που ψηφίζει σημειώνεται ένας σταυρός με στυλό διαρκείας και για κάθε ψηφοφορία με διαφορετικό χρώμα. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία μετρούνται οι ψήφοι της ψηφοδόχου. Αν παρουσιασθεί διαφορά τα χαρτάκια ξαναμετρούνται και αν η διαφορά εξακολουθήσει πετιούνται και ξαναγίνεται ψηφοφορία. Όταν βρεθεί ότι οι ψήφοι είναι σωστοί δηλαδή όσοι είναι οι παρόντες που ψήφισαν γίνεται η διαλογή. Τα χαρτάκια ξαναμπαίνουν στη ψηφοδόχο, ξεδιπλώνονται ένα-ένα και τοποθετούνται σε κατηγορίες. Από το μέτρημα τους θα βγει το αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας στα ΝΑΙ και στα ΟΧΙ η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

3.    Η ψηφοφορία για κάθε θέμα γίνεται χωριστά. Αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά τον τρόπο ψηφοφορίας καθορίζεται από τη Γ.Σ. αμέσως μετά από συζήτηση. Όταν το ζητήσει το 1/3 από τους παρόντες η ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά μυστική.

4.    Όταν οι φανερές ψηφοφορίες καταλήγουν σε ισοψηφίες στα ΝΑΙ και στα ΟΧΙ επαναλαμβάνεται για δεύτερη και για τρίτη φορά με τον ίδιο τρόπο και αν και την Τρίτη φορά προκύψει ισοψηφία γίνεται μυστική ψηφοφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΆΡΘΡΟ 26

1.    Ο Σύλλογος κρατάει τα παρακάτω βιβλία για τη σωστή λειτουργία του:

α.    Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

β.    Βιβλίο Παρουσίας Γενικών Συνελεύσεων

γ.    Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ.    Βιβλίο Μητρώου Μελών

ε.     Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων Εγγράφων

στ.  Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Εξελεκτικής Επιτροπής

ζ.     Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων [Ταμείου] με τα απαραίτητα βοηθητικά στοιχεία οργάνωσης του Ταμείου [διπλότυπα εισπράξεων εσόδων, διπλότυπα ενταλμάτων πληρωμών κ.λ.π.].

η.    Βιβλίο Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών

2.    Το κάθε βιβλίο αριθμείται, σφραγίζεται και μονογράφεται κατά φύλλο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. που στην τελευταία του σελίδα αναφέρεται ο αριθμός φύλλων που έχει το βιβλίο και ποιο σκοπό εξυπηρετεί.

ΆΡΘΡΟ 27

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα με την οποία σφραγίζονται τα βιβλία και έγγραφα του που είναι στρογγυλή και φέρει κυκλικά τις λέξεις : «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΔΙΩΤΩΝ Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ – 1996»

ΆΡΘΡΟ 28

1.    Τα γραφεία του Συλλόγου στεγάζονται στην κοινότητα Αλειμματάδων.

2.    Οι Γ.Σ. των μελών γίνονται κατά προτίμηση στα Γραφεία του Συλλόγου και όταν ο χώρος δεν επαρκεί σε κάποια άλλη αίθουσα της Κοινότητας.

3.    Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου γίνονται κατά προτίμηση στα Γραφεία του και ο χώρος αυτός είναι το επίσημο μέρος κάθε ανακοίνωσης που αφορά το Σύλλογο.

ΆΡΘΡΟ 29

1.    Με αποφάσεις του Δ.Σ. που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του διοργανώνονται εκδρομές, εορτές και άλλες εκδηλώσεις και λαχειοφόροι έρανοι για την ενίσχυση του Συλλόγου.

2.    Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να διαθέτονται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού χρηματικά βοηθήματα σε μέλη ή Αλειμματαδιώτες που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη λόγω βαριάς ασθένειας ή σοβαρής οικονομικής δυσπραξίας [απορίας].

3.    Αν παρουσιαστούν έκτακτες ανάγκες για τους σκοπούς του Συλλόγου το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει να γίνει έρανος μεταξύ των μελών του. Τα χρήματα μαζεύονται με αποδείξεις και ανακοινώνεται το συνολικό προϊόν του εράνου.

4.    Το Δ.Σ. για την πραγμάτωση ορισμένων στόχων καταρτίζει διάφορες επιτροπές από τρία το ελάχιστο μέλη του Συλλόγου στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και μέλη του Δ.Σ. Ένα μέλος μπορεί να παίρνει μέρος και σε περισσότερες από μια επιτροπές. Η κάθε επιτροπή ενημερώνει το Δ.Σ. για τη δραστηριότητα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΆΡΘΡΟ 30

Το καταστατικό τούτο μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση ειδικής Γ.Σ. που συγκαλείται για αυτό το σκοπό και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα μισά και ένα παραπάνω από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Για την λήψη αυτής της απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

ΆΡΘΡΟ 31

1.    Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται σε Γ.Σ. με παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και έναν και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

2.    Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου όλη η περιουσία του καθώς και το αρχείο του περιέχονται στην Κοινότητα Αλειμματάδων.

Το καταστατικό τούτο με 31 άρθρα ψηφίστηκε από τους ιδρυτές του στις 19 Μαΐου 1996.